آدرس و اطلاعات تماس تبریز پک

تبریز،جاده صــوفیان، شـــهــرک ســرمایه گـذاری خـــــارجـــی،

خیابان اروپا، خیابان اوپک، شـرکت چاپ تبـریز پاک آذربایجـان

تلفن: 4 - 32466482 (041)   فاکس: 32466485 (041)

IRAN, E Azerbaijan  Tabriz, Sofian Rd. Foregin

Office Tel:                  +98 41 32466482 - 4

Office Fax:                        +98 41 32466485

 

فرم تماس با تبریز پک

نام :
نام خانوادگی :
ایمیل :
پیام ارسالی :